Klachten

Home > Klachten

Wanneer je om een of andere reden niet tevreden bent over een situatie of werkwijze waarvoor het Centrum voor Effectieve Intuïtie verantwoordelijk kan worden geacht ligt het voor de hand dat je dit kenbaar maakt aan de begeleidende docente. Dit vindt in eerste instantie plaats binnen de open communicatie die we van belang achten bij de opleiding.

Wanneer dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kun je bij het Docentenoverleg, dat wordt voorgezeten door Annette van den Berg, een schriftelijke klacht indienen (per brief of email). Een dergelijke klacht zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden beantwoord.

Voor het geval dit ook niet bevredigend is, is er de beroepsmogelijkheid bij de onafhankelijke derde S.Soewarso (www.integritassolutions.nl).

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het Centrum voor Effectieve Intuitie bindend; eventuele consequenties worden door het Centrum snel afgehandeld.

De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Alle klachten worden geregistreerd en bewaard voor de termijn van twee jaar.